Stanovení radonového indexu pozemku

Metodika měření radonu pro novostavby v souladu s doporučením SÚJB a zákonem č. 263/2016 Sb.

VÍCE

Inženýrsko-geologický průzkum

Důležitý krok pro zjištění vlastností základové půdy pro návrh vhodného založení objektů.

VÍCE

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický posudek je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení, ať už se jedná o posouzení za účelem přímého vsakování srážkových vod na pozemku nebo možnosti vsakování odpadních vod s využitím domovní ČOV.

VÍCE