Stanovení radonového indexu musí být provedeno před zahájením stavby a je nezbytným krokem k získání stavebního povolení. Metodika měření vychází z doporučení SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Měření radonu pro rodinný dům, který má budoucí zastavěnou plochu (plocha kontaktu budoucí stavby s geologickým podložím) do 800 m², je založeno na následujících krocích:

  • provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8-1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu (tzv. metoda ztraceného hrotu),
  • stanovení plynopropustnosti základových půd.

Odběr vzorku půdního vzduchu probíhá tzv. metodou „ztraceného hrotu“ tak, že se v místě odběru vzorku zatluče dutá tyč s hrotem do hloubky 0,8 m pod stávající terén. Hrot se vyrazí pomocí prorážecího drátu, ze vzniklé dutiny se pomocí výplachové injekční stříkačky odebere půdní vzduch a převede se do přístroje, ve kterém je následně změřena koncentrace radonu. 

Plynopropustnost zemin se stanoví tzv. odborným posouzením na základě makroskopického popisu zemin odebraných pedologickou sondýrkou z hloubky 0,8 m v kombinaci se subjektivním hodnocením odporu sání při odběru půdního vzduchu v každém odběrovém bodě.

Na základě těchto měření je stavební pozemek následně začleněn do jedné ze tří kategorií radonového indexu základových půd – nízký, střední, vysoký. Podle stanoveného radonového indexu poté projektant navrhne potřebnou protiradonovou ochranu (více informací zde).

V případě měření radonu pro objekty s budoucí zastavěnou plochou (tj. plocha kontaktu budoucí stavby s geologickým podložím) > 800 m2 probíhá měření v sítí 10 x 10 m tak, aby byl pokryt kompletní půdorys budoucího objektu . Odběrové body se rozmisťují v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí stavby.

Cena za měření se odvíjí od velikosti objektu, jak je popsáno výše. V případě realizace pro více objektů je možná sleva.

Máte zájem také o inženýrsko-geologický průzkum nebo potřebujete zpracovat hydrogeologický průzkum? I s tím vám rád pomůžu.

Kontaktní formulář pro nezávaznou poptávku mých služeb naleznete zde.