Každá novostavba musí ze zákona řešit likvidaci dešťových vod v rámci pozemku. Stavební úřad tento průzkum vyžaduje, proto je vhodné jeho provedení v předstihu před žádostí o stavební povolení.

1. Vsakování srážkových vod

Zpracuji pro vás hydrogeologický posudek pro návrh vsakování srážkových vod na pozemku v souladu s normou ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

Ruční vrták použitý k hloubení sondy pro vsakovací zkoušku

Pro ověření vsakovacích schopností podloží se využije buď bagrem vyhloubená rýha, nebo ručně vyvrtaný vrt, ve kterých se po nalití určitého objemu vody provede vsakovací zkouška.

2. Domovní ČOV

Dále provádím posouzení likvidace předčištěných vod z domovní ČOV na pozemku. Vsakování odpadních vod z domácnosti je totiž možné pouze po přečištění v domovní čistírně odpadních vod. V posudku jsou pak hodnoceny různé parametry, které musí tato předčištěná voda dle zákona splňovat. Nezbytnou součástí pro vyhotovení posudku je také provedení vsakovací zkoušky.

3. Metodika vsakovací zkoušky

Pokles vodního sloupce ve vyhloubeném vrtu nebo vsakovací rýze je po nalití určitého objemu vody měřen elektrokontaktním hladinoměrem a zaznamenáván do terénní dokumentace. Naměřené hodnoty poté slouží k výpočtu koeficient vsaku kv, který definuje přírodní prostředí z hlediska rychlosti vsakování vody.

4. Studny a hydrogeologické vrty

Vlastní vodní zdroj na pozemku je k nezaplacení. Zajistím vám zpracování projektové dokumentace na studny a hydrogeologické vrty, které můžou sloužit k zásobování pitnou nebo užitkovou vodou pro váš objekt a pozemek.

5. Hydrodynamické zkoušky

Provádím hydrodynamické zkoušky pro zjištění vydatnosti vodního zdroje (např. stávající studna na pozemku, hydrogeologický pozorovací vrt atd.).

Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Máte zájem také o měření radonu nebo potřebujete zpracovat inženýrsko-geologický průzkum? I s tím vám rád pomůžu.

Kontaktní formulář pro nezávaznou poptávku mých služeb naleznete zde.