Inženýrsko-geologický průzkum slouží k podrobné interpretaci geologických poměrů na lokalitě a zhodnocení podmínek pro realizaci a založení projektovaného objektu.

Projektantům a statikům poskytuje dostatečně spolehlivé údaje o podloží a základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.

Geologický průzkum tím může značně ušetřit náklady na budoucí stavbu pro investora.

Vrtná souprava Mercedes Unimog

1. Náročnější objekty

Provádím průzkumy pro náročnější stavby s hloubkou založení od několika metrů pod terénem. Terénní práce jsou v těchto případech prováděny za pomocí vrtné soupravy na kolovém nebo pásovém podvozku.

Jedná se zejména o bytové domy, haly, mostní objekty, ale také jiné pozemní a liniové stavby.

V rámci průzkumu je ověřena i hladina podzemní vody, která může ovlivňovat budoucí zakládání objektu.

Na základě vyhodnocení provedených prací je pak v závěrečné zprávě provedeného průzkumu doporučen způsob a hloubka založení projektovaného objektu.

Vrtné jádro do hloubky 8 metrů pod terén

S využitím vrtného nářadí a jádrových vrtáků je výstupem vrtné jádro, seřazené po jednotlivých metrech, které představují geologický sled do hloubky. Podrobným popisem jsou již v terénu vytipovány vrstvy, které mají příznivé vlastnosti pro založení objektu. Z těchto vrstev jsou pak odebírány vzorky pro laboratorní analýzy.

2. Rodinné domy a menší objekty

Pro rodinné domy a menší objekty, jejichž hloubka založení zpravidla nepřesahuje více než 1,0 až 1,5 m pod stávající terén, je možné provést zhodnocení geologických poměrů na pozemku, na kterém je projektována budoucí stavba, za pomocí ručního vrtáku. Ručním vrtákem je možné se dostat až do hloubky 3,0 m pod terén. Podmínkou pro úspěšné provedení takového vrtu je ale vhodné podloží, které je tvoře zejména hlínami, jíly a nebo písčitými zeminami.

Ruční vrták použitý k hloubení sondy pro geologický průzkum
Kopaná sonda pomocí bagru

V případě, že je na pozemku nevhodné podloží pro vrtání ručním vrtákem, je pak nutné využití bagru. Nevhodným podložím je myšleno zejména kamenité podloží a nebo různorodá navážka, tvořená například sutí.

Cena v případě ručního vrtání a nebo v případě využití bagru je řádově nižší než za průzkumné práce pro náročnější objekty s větší hloubkou založení.

Ručně vykopaná sonda

Ojediněle je možné vyhodnotit geologické poměry i z ručně vykopané sondy, časová náročnost je zde ovšem několikanásobně vyšší oproti strojní technice, ručnímu vrtu nebo bagru.

Máte zájem také o měření radonu nebo potřebujete zpracovat hydrogeologický průzkum? I s tím vám rád pomůžu.

Kontaktní formulář pro nezávaznou poptávku mých služeb naleznete zde.